22/03/2021 - 06:11

Bài 6: Quyền chọn

Quyền chọn là một loại chứng khoán cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán tài sản với một số lượng nhất định tại một mức giá xác định được ấn đinh trước trong tương lai.

Định nghĩa quyền chọn

Quyền chọn là một loại chứng khoán cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán tài sản với một số lượng nhất định tại một mức giá xác định được ấn đinh trước trong tương lai.

Quyền khác với nghĩa vụ. Nhà đầu tư có nắm giữ quyền chọn có thể lựa chọn thực hiện quyền hay không thực hiện quyền. Nếu thị trường thuận lợi theo hướng giả định của họ họ có thể thực hiện quyền để kiếm lời. nhưng nếu thị trường không thuận lợi họ có thể từ bỏ không thực hiện quyền. Đây là đặc điểm khác biệt của quyền chọn so với các tài sản phái sinh khác như hợp đồng tương lại hay hợp đồng kỳ hạn

Quyền chọn mua và quyền chọn bán

Nếu nhà đầu tư mua quyền chọn mua: tức họ đang dự đoán giá cổ phiếu sẽ tăng

  • Khi Giá cổ phiếu tăng họ sẽ thu về lợi nhuận lớn hơn mức tăng cổ phiếu trên thị trường cơ sở do có đòn bẩy nên sẽ làm khuếch đại lợi nhuận
  • Nếu cổ phiếu giảm thì họ có thể từ bỏ không thực hiện quyền và lỗ tối đa là mất phí mua quyền chọn

Nếu nhà đầu tư mua quyền chọn bán tức họ dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm

  • Nếu giá tăng họ sẽ lỗ tối đa khoản phí họ mua quyền
  • Nếu giá giảm thì họ sẽ thu về khoản lợi nhuận lớn từ việc thực hiện quyền

Quyền chọn thường được sử dụng để bảo hiểm cho một khoản đâu tư/ hoặc đầu cơ đối với hàng hóa cơ sở như cổ phiếu, , chứng chỉ quỹ ETF, tiền tiệ, chỉ số , trái phiếu