Trang chủ Phân Tích Cơ Bản

01. Phân Tích Cơ Bản40

Giới Thiệu “Chuỗi Đào Tạo Phân Tích Vĩ Mô”
Các Yếu Tố Nào Của Nền Kinh Tế Sẽ Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
Bài 1: Tác Động Của Nền Kinh Tế Thế Giới & Thị Trường Hàng Hóa Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
Tác động của Thị Trường Chứng Khoán Thế Giới đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán...
Bài 2: GDP và Tác động đến Thị Trường Chứng Khoán
GDP là gì? GDP là tổng sản phẩm quốc nội được tính bằng công thức: GDP = tổng sản phẩm...
Bài 3: Lạm Phát và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán
Lạm phát là gì? Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và...
Bài 4: Thất nghiệp và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán
Tỷ lệ Thất nghiệp là gì? Tỷ lệ thất nghiệp là (%) số người thất nghiệp so với tổng số...
Bài 5: Chính sách Tài Khóa và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
Bài 6: Chính sách Tiền Tệ và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
Khái niệm Tiền tệ Tiền tệ là phương tiện thanh toán, được công nhận và chấp nhận rộng rãi là...
Bài 7: Chu kỳ Kinh Tế và Chu kỳ của Thị Trường Chứng Khoán
Bài 8: Các mô hình suy thoái trên thị trường chứng khoán
Mô hình suy thoái sẽ chỉ ra tốc độ hồi phục của nền kinh tê và hình dạng của đà...
Bài 9: Lạm phát là gì? Nguyên nhân và Hậu quả.
Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời...
Bài 10: Suy thoái Kinh tế
Suy thoái kinh tế là sự suy giảm đáng kể trong các hoạt động kinh tế như sự suy giảm...
Bài 11: Tiền Tệ là gì?
Tiền tệ có thể hiểu là bất cứ thứ gì có thể được chấp nhận rộng rãi trong việc thanh...
Bài 12: Chính sách Tài khóa và Chính sách Tiền tệ
Tầm quan trọng của các chính sách này là có thể giúp hỗ trợ kinh tế phát triển, giúp kết...
#1 Chỉ số ROE là gì? Cách sử dụng sao cho hiệu quả?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#2 Chỉ số ROA là gì? Cách sử dụng sao cho hiệu quả?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#3 Chỉ số ROCE là gì? Cách sử dụng sao cho hiệu quả?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#4 EPS – Chỉ số ưa thích của nhà đầu tư
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#5 Chỉ số P/E – Hiểu sao cho đúng?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#6 Chỉ số P/B – Hiểu sao cho đúng?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#7 Chỉ số P/S – Hiểu sao cho đúng?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#8 Vòng quay vốn chủ sở hữu
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#9 Vòng quay tổng tài sản
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#10 Vòng quay khoản phải thu
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#11 Vòng quay khoản phải trả
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#12 Vòng quay hàng tồn kho
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#13 Tổng quan báo cáo tài chính của một doanh nghiệp
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#14 Cách đọc bảng cân đối kế toán
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#15 Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#16 Hệ số khả năng thanh toán
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#17 Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#18 Hệ số EV/EBITDA
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#19 Các loại lợi nhuận của doanh nghiệp
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#20 Biên lợi nhuận gộp và Biên lợi nhuận ròng
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#21 Chứng khoán phái sinh là gì?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#22 Chứng quyền có bảo đảm – Covered Warrant
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#23 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#24 Vị thế là gì? Ký quỹ là gì?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#25 Sự khác biệt của chứng khoán phái sinh so với chứng khoán cơ sở
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
#26 Ưu điểm và nhược điểm của chứng khoán phái sinh
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...