Phân Tích Cơ Bản

Bài 12: Chính sách Tài khóa và Chính sách Tiền tệ
Tầm quan trọng của các chính sách này là có thể giúp hỗ trợ kinh tế phát triển, giúp kết...
Bài 11: Tiền Tệ là gì?
Tiền tệ có thể hiểu là bất cứ thứ gì có thể được chấp nhận rộng rãi trong việc thanh...
Bài 10: Suy thoái Kinh tế
Suy thoái kinh tế là sự suy giảm đáng kể trong các hoạt động kinh tế như sự suy giảm...
Bài 9: Làm phát là gì? Nguyên nhân và Hậu quả.
Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời...
Bài 8: Các mô hình suy thoái trên thị trường chứng khoán
Mô hình suy thoái sẽ chỉ ra tốc độ hồi phục của nền kinh tê và hình dạng của đà...
Bài 6: Chính sách Tiền Tệ và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
Khái niệm Tiền tệ Tiền tệ là phương tiện thanh toán, được công nhận và chấp nhận rộng rãi là...
Bài 4: Thất nghiệp và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán
Tỷ lệ Thất nghiệp là gì? Tỷ lệ thất nghiệp là (%) số người thất nghiệp so với tổng số...
Bài 3: Lạm Phát và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán
Lạm phát và Ảnh hướng đến Thị trường Chứng khoán Lạm phát là gì? Lạm phát là sự tăng mức...
Bài 2: GDP và Tác động đến Thị Trường Chứng Khoán
GDP và Tác động đến Thị Trường Chứng Khoán GDP là gì? GDP là tổng sản phẩm quốc nội được...