Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #17 Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

21/06/2023 - 03:32

#17 Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu.

Hệ số D/E là gì?

D/E (Debt to Equity ratio) hay hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu  là tỷ lệ % giữa vốn doanh nghiệp huy động được bằng việc đi vay với vốn của chủ sở hữu bỏ ra.

Công thức

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

  • Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các sự kiện và giao dịch đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. Gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
  • Vốn chủ sở hữu là tổng nguồn vốn huy động từ các cổ đông của công ty hoặc của các thành viên trong công ty liên doanh cùng góp vốn vào. Là nguồn vốn thuộc chủ sở hữu thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm vốn góp trực tiếp của CSH, lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ doanh nghiệp được hình thành từ lợi nhuận sau thuế.
  • Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản của doanh nghiệp – Nợ phải trả

Ý nghĩa của D/E

Sử dụng D/E nhà đầu tư đánh giá được khả năng tài chính và cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp.

Tỷ lệ D/E cao cho thấy doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Nếu D/E liên tục cao trong một thời gian dài cho thấy khả năng trả nợ của doanh nghiệp khó khăn. Nếu D/E thấp thể hiện nguồn vốn cho hoạt động của doanh nghiệp từ vốn chủ sở hữu dồi dào, nợ thấp, không chịu nhiều áp lực tài chính và đang kinh doanh có hiệu quả.