Bài 2: Lý thuyết Dow

1. Lý Thuyết Dow

1.1 Các Nhận Định Cơ Bản Của Lý Thuyết Dow

1.2 Thị Trường Có 3 Sự Dịch Chuyển:

2. Dịch Chuyển Chính

3. Phản Ứng Thứ Cấp

4. Dịch Chuyển Nhỏ

4.1 Thị Trường Tăng (Bullish)

4.2 Thị Trường Giảm (Bearish)

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin