Bài 7.2: Mô hình Giá Cơ Bản (tt)

1. Mô hình tiếp diễn

2. Mô hình tam giác

2.1 Mô hình tam giác đỉnh bằng hướng xuống

2.2 Mô hình tam giác đỉnh bằng hướng lên

2.3 Mô hình tam giác cân

3. Mô hình chữ nhật

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin