Bài 8: Nhóm Chỉ Báo Xu Hướng

1. Đường trung bình – phân loại

2. Đường trung bình động ( MA ) – cách sử dụng

3. Đường trung bình MACD – cách sử dụng

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin