Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Bài 4: Các loại Đồ Thị Cơ Bản và Biểu Đồ Nến

29/03/2021 - 07:44

Bài 4: Các loại Đồ Thị Cơ Bản và Biểu Đồ Nến

1. Các Loại Đồ Thị Cơ Bản

1.1 Đồ Thị Đường Thẳng (Line Chart)

1.2 Đồ Thị Thanh (Bar Chart)

1.3 Đồ Thị Hình Nến (Candle Stick Chart)

2. Đồ Thị Đường Thẳng (Line Chart)

3. Đồ Thị Thanh (Bar Chart)

4. Đồ Thị Hình Nến (Candle Stick Chart)

4.1 Cấu Trúc Đồ Thị Hình Nến