Bài 4: Các loại Đồ Thị Cơ Bản và Biểu Đồ Nến

1. Các Loại Đồ Thị Cơ Bản

1.1 Đồ Thị Đường Thẳng (Line Chart)

1.2 Đồ Thị Thanh (Bar Chart)

1.3 Đồ Thị Hình Nến (Candle Stick Chart)

2. Đồ Thị Đường Thẳng (Line Chart)

3. Đồ Thị Thanh (Bar Chart)

4. Đồ Thị Hình Nến (Candle Stick Chart)

4.1 Cấu Trúc Đồ Thị Hình Nến

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin