Bài 5.1: Đồ thị hình Nến – Các mẫu hình Nến

1. Hammer và Hanging Man

2. Dark Cloud Cover

3. Piercing Line

4. Bullish EnGulfing

5. Bearish EnGulfing

6. Morning Star

7. Everning Star

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin