Bài 9: Nhóm Chỉ Báo Động Lượng

1. Chỉ báo RSI

1.1 Khái niệm

1.2 Công dụng khác

2. Chỉ báo MFI

2.1 Khái niệm

2.2 Điểm mua – bán

3. Dải BOLLINGER

3.1 Cấu tạo

3.2 Cách sử dụng

4. Chỉ báo STO

4.1 Cấu tạo

4.2 Cách sử dụng

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin