Bài 5.2: Đồ thị hình Nến – Các mẫu hình Nến (tt)

Đồ thị hình nến – Các mẫu hình nến (tiếp theo)

1. UpSide Gap

2. DownSide Gap

3. Rising Three Methods

4. Falling Three Methods

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin